Laugsting 2009

Ærede Broder, De inviteres hermed Aarets Laugsting som vil blive afholdt i Eforens Studiekammer på Foraarets Jævndøgn og vil finde sin Indledning al den Stund Klokken slager seks ved Aftentiide.
Dagsordenen for Aftenens Udskejelser vil, jævnfør

 1. Formalia
 2. Udskænkning af Øl og Skaal til Ølgudernes Ære
 3. Raadets Beretning om Laugets Virksomhed i det forgangne Aar
 4. Det reviderede Regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne Forslag
 6. Fastsættelse af Optagelsesbidrag, Tiende og Kontingent
 7. Valg af Oldermand
 8. Valg af 2 til 4 Laugsraadsmedlemmer
 9. Valg af 1 til 2 Laugsraadssuppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Trefoldigt Leve for Øllet, Lauget og Kvinden
 12. Eventuelt

Forslag som maatte ønskes behandlet paa Tinge maa bringes Oldermanden i Hænde senest fjorten Dage forud for Tingets afholdelse.

Ærbødigst
Skriver Juhl