Protokollat over Akademisk Bryggerlaug paa Studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus’ Laugsting afholdt den 26nde Dag udi Tordmaaneden dH.Aa MMX

 1. Formalia
  1. Dirigent: Broder Finn
  2. Tingsskriver: Broder Würtz
  3. Lovligt indkaldt: Ja, Dagsorden udsendt 25nde Dag udi Blidemaaneden.
 2. Udskænkning af Øl og Skaal til Ølgudernes Ære
  1. Broder Guldager og Broder Juhl skænkede de smukke, velduftende og liflige Draaber. En Fuller’s London Pride – Premium Ale paa 4,7 % Alkohol.
 3. Raadets Beretning om Laugets Virksomhed i det forgangne Aar
  1. Oldermanden beretter:
   1. i.      Brygningen har ligget stille det forgangne Aar. Aaret er derfor primært gaaet med Afholdelse af Øl-Klub. Raadet har Overvejelser om at lægge vore Bedømmelser paa Hjemmesiden. I Aarets Løb har der ydermere været afholdt en Øl-Smagning for Konservative Studenter.
  2. Skatmester Guldager beretter:
   1. i.      Omkring Tordmaaneden/Faaremaaneden dH.Aa MMIX blev Lauget kontaktet af Skattevæsenet, der havde faaet den fejlagtige Idee om, at Lauget bryggede Øl til alle Universitetets Studenter. Raadet fandt et Hul i Lovgivningen, idet Loven fra dH.Aa MCMXCII, der er baseret paa et Reglement fra den Europæiske Union, iflg. en Tydsk Undtagelse, ikke er omfattet. Dette mente Skattevæsenets Repræsentant dog ikke, hvorfor vi indgik et Forlig, under hvilket vi ikke er skattepligtige, saafremt Udgifterne til et Bryg afholdes af een Broder alene. Ligeledes har Raadet ladet Lauget registrere i det centrale Virksomhedsregister, dog uden at oprette en Bankkonto, saadan som Loven foreskriver.
  3. Beretningerne tages til Efterretning.
 4. Det reviderede Regnskab forelægges til Godkendelse
  1. Spørgsmaal fra Broder Finn: Overskuddet fra sidste Aar, hvad er det blevet af det?
   1. i.      Det skal ikke fremgaa af Regnskabet, men af Balancen.
  2. Spørgsmaal fra Broder Durhuus: de 11 kr. til Rengøring, hvad er det?
   1. i.      Det er Indkøb af Eddike-Syre til Rengøring af tilkalkede Glas.
  3. Det endnu ikke reviderede Regnskab godkendes.

Laugstinget suspendes for at der kan brændes Tobak.

 1. Indkomne Forslag
  1. Intet at bemærke
 2. Fastsættelse af Optagelsesbidrag, Tiende og Kontingent
  1. Optagelsesbidrag og Kontingent fastholdes paa de nuværende ethunderede Kroner, mens Tiendet ligeledes fastholdes paa en Tiendedel.
 3. Valg af Oldermand
  1. Broder Rosenørn genvælges.
 4. Valg af 2 til 4 Laugsraadsmedlemmer
  1. Broder Juhl, Broder Guldager, Broder Würtz, Broder Durhuus vælges.
 5. Valg af 1 til 2 Laugsraadssuppleanter
  1. Broder Finn vælges.
 6. Valg af revisor
  1. Hr. Hawaleschka Stenberg genvælges.
 7. Trefoldigt Leve for Øllet, Lauget og Kvinden
  1. Til Anledningen er indkøbt en Fuller’s Vintage Ale paa 8,5 % Alkohol.
 8. Eventuelt
  1. Broder Guldager:
   1. i.      Forslag om at indsende et Diplom til de Bryggerier, der har modtaget Øl-Klubbens allerhøiest mulige Bedømmelse.
  2. Broder Finn:
   1. i.      Foreslaar ved samme Leilighed, at der ligeledes sendes et Diplom til den Ringeste.

Tinget afsluttes med Afsyngning af  Kongesangen. Alt forløb i god Ro og Orden.

Saaledes opfattet af Broder Würtz, valgt Tingsskriver,

Laugsting 2009

Ærede Broder, De inviteres hermed Aarets Laugsting som vil blive afholdt i Eforens Studiekammer på Foraarets Jævndøgn og vil finde sin Indledning al den Stund Klokken slager seks ved Aftentiide.
Dagsordenen for Aftenens Udskejelser vil, jævnfør

 1. Formalia
 2. Udskænkning af Øl og Skaal til Ølgudernes Ære
 3. Raadets Beretning om Laugets Virksomhed i det forgangne Aar
 4. Det reviderede Regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne Forslag
 6. Fastsættelse af Optagelsesbidrag, Tiende og Kontingent
 7. Valg af Oldermand
 8. Valg af 2 til 4 Laugsraadsmedlemmer
 9. Valg af 1 til 2 Laugsraadssuppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Trefoldigt Leve for Øllet, Lauget og Kvinden
 12. Eventuelt

Forslag som maatte ønskes behandlet paa Tinge maa bringes Oldermanden i Hænde senest fjorten Dage forud for Tingets afholdelse.

Ærbødigst
Skriver Juhl

Opraab til Kollegiernes Alumner!

Vi haver den Fornøjelse at oplyse vore Medalumner om, at der paa hine Kollegier er blevet dannet et Bryggerlaug.

Under Navnet Akademisk Bryggerlaug paa Studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus er det vort Formaal at yde Støtte til Haandbryggekunstens Fremme paa Studenterkollegierne i Universitetsparken i Aarhus.

Skulde De være interesseret i at tilslutte Dem vor Sag, kontakt da vor Oldermand Rosenørn paa Lokalnummer 7107 eller vor Skatmester Guldager paa Telefonnummer 61 33 85 47